Privacy statement
Nova Amare is een handelsnaam van Korinth en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 77539796, gevestigd in Zoetermeer. Deze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nova Amare vindt jouw privacy erg belangrijk, daarom zorgen wij ervoor dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “de AVG”). We willen je graag laten weten hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, met welk doel en dat we daarin voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit geldt voor onze website-bezoekers, voor al onze klanten (bedrijven en personen). Alle diensten geleverd door Nova Amare.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen wanneer verwerking noodzakelijk is met het oog op het bereiken van specifiek in de AVG genoemde doelen, dan wel dat je toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken. Wij maken jou duidelijk voor welke doelen jouw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dat gebeurt.

Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken toereikend zijn voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke.
Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Aanvullende informatie die jij met ons deelt.
Deze informatie zullen wij nooit zonder jouw toestemming delen met derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wil verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@novaamare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nova Amare verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Nova Amare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of het aanvragen van subsidies.

– Het verstrekken van informatie over onze diensten die mogelijk interessant is voor u

Met wie delen we jouw persoonsgegevens
Wij kunnen jouw persoonsgegevens op verschillende manieren en op basis van verschillende gronden delen met de volgende categorieën personen, waar dat gepast is en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving:

  • Zakelijke entiteiten, vallende onder Korinth Eenmanszaak.
  • Wanneer wet- en regelgeving dat vereist: Belasting-, audit- of andere autoriteiten.
  • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren.
  • Derden zoals uitbestede IT-providers en bestandenopslagproviders met wie we een verwerkingsovereenkomst hebben.
  • Platformen voor marketingtechnologie en leveranciers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nova Amare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Jouw NAW gegevens, e-mail adres en gegevens verzameld voor het kwalitatief uitvoeren van onze dienstverlening (de diverse coaching, outplacement, loopbaan en trainingstrajecten), blijven 24 maanden bewaard na het afsluiten van het traject. Het doel hiervan is enerzijds de bewaartermijn voor fiscale en belastingzaken- inzake de geleverde diensten en anderzijds om jou als klant binnen 24 maanden aansluitende dienstverlening te kunnen bieden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zoals veel websites gebruiken wij cookies om informatie te verzamelen, onder andere om het gebruik van onze website te optimaliseren.. U kunt opdracht geven in uw browser om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Korinth. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@novaamare.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Nova Amare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nova Amare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@novaamare.nl 

Aanpassing Privacybeleid
Nova Amare behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Bezoek deze pagina daarom regelmatig voor een update van ons privacybeleid.

Contactgegevens
Nikki Korinth
info@novaamare.nl
https://novaamare.nl