ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Nova Amare

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten en sessies van Korinth en Nova Amare.

Definities

a. Opdrachtnemer; Nova Amare

b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de klant

c. Overeenkomst; Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Bedrijfsomschrijving

Nova Amare is opgericht door Nikki Korinth en gevestigd te Zoetermeer.

Nova Amare is een handelsnaam van Korinth en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 77539796.

1. Aanmelden/aansprakelijkheid
De bevestiging van de aanmelding voor een traject, workshop, cursus of sessie geschiedt via e-mail.

Met de aanmelding verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met het feit dat hij/zij op de hoogte is dat de deelname aan een traject, sessie of cursus voor eigen risico is.

Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een traject, sessie of cursus. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van het traject, de sessie of cursus, als de periode daarna. De opdrachtnemer is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2. Gezondheid

Een holistische coaching of behandeling is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. De opdrachtnemer stelt geen medische diagnoses.

Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. De opdrachtnemer gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Geheimhouding
De opdrachtnemer zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden

(ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).

Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

4. Betalingsvoorwaarden
Betaling van een coachtraject, een cursus of sessie dient plaats te vinden voorafgaand via de betaalpagina op www.novaamare.nl

5. Annuleren

Afspraken voor coachtrajecten, of deelname aan een cursus, sessie of andere activiteiten moeten uiterlijk 48 uur vóór aanvang worden geannuleerd. De annulering dient via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak is de opdrachtnemer gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Vooraf betaalde diensten worden bij annulering niet gerestitueerd. Indien beschikbaar is het mogelijk de afspraak te verzetten naar een ander tijdstip (binnen twee maanden na de initiële datum). Bij het annuleren van een geboekte een workshop wordt de klant de mogelijkheid aangeboden om deel te nemen op een andere datum, op basis van beschikbaarheid.

6. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7. Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter van de zittingsplaats van het arrondissement, waaronder de woonplaats van de opdrachtnemer valt, bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

8. Wetgeving
Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Nova Amare is een handelsnaam van Korinth / Nikki Korinth / Zoetermeer / www.novaamare.nl / nikki@novaamare.nl / IBAN: NL20KNAB0400630206 / KVK-nummer: 77539796 / BTW-nummer: NL 003209288B74